PARTNERI PROJEKTU

Európsky Dialóg – European Dialogue (Trnava, Slovensko)

Európsky Dialóg je nezisková mimovládna organizácia, ktorej cieľom je podporovať aktívne občianstvo, profesionálne médiá a umenie, kvalitnú prácu s mládežou a mediálnu gramotnosť na Slovensku a v EÚ. Ogranizácia má päť hlavných cieľov: podporovať a uľahčovať participáciu a advokáciu mládeže; podporovať rozvoj talentu, kreativity a profesionality; zvýšiť informačnú, mediálnu a umeleckú gramotnosť; informovať mladú verejnosť a vyvracať dezinformácie o európskych záležitostiach; a presadzovať ľudské práva a základné slobody.

Na dosiahnutie týchto cieľov Európsky Dialóg podporuje dobrovoľnícke a solidárne aktivity, ktoré dávajú mladým ľuďom nové kompetencie a podporujú zmeny na miestnej, národnej a európskej úrovni. Okrem toho sa mladí ľudia učia o digitálnej gramotnosti, aby sa zabezpečilo, že sa stanú bezpečnými a dobre integrovanými používateľmi internetu, ktorí môžu podporovať online zmeny.

Webstránka: www.europskydialog.eu

Sociálne médiá: https://www.facebook.com/EuropeanDialogue.Slovakia

Udruga Zelena Istra - Association Green Istria (Pula, Chorvátsko)

Zelená Istria je neziskové občianske združenie, ktoré sa zaviazalo k ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov a pracuje na budovaní spoločnosti, ktorá presadzuje princípy sociálnej spravodlivosti. Niektoré z kľúčových cieľov Zelenej Istrie sú trvalo udržateľný rozvoj a environmentálna demokracia.

V rámci aktivít združenia a kampaní sa do Zelenej Istrie od roku 1995 zapojilo približne 19 000 študentov, vrátane detí, mladých ľudí a dospelých (občania, členovia občianskej spoločnosti, zamestnanci a verejní činitelia), väčšinou z mesta Pula, regiónu Istria, Chorvátska a naprieč celeu EÚ. Od roku 1997 poskytuje Zelená Istria službu Zelený telefón – pomoc občanom Istrijskej župy pri riešení ich environmentálnych problémov.

Zelená Istria má rozsiahle skúsenosti s aplikáciou a implementáciou projektov na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni. V spolupráci s organizáciami občianskej spoločnosti a subjektmi z verejného a súkromného sektora sme doteraz realizovali a prispeli k približne 100 rôznym projektom.

Webstránka: www.zelena-istra.hr

Socialne médiá: https://www.facebook.com/UdrugaZelenaIstra

YuzuPulse (Tourcoing, Francúzsko)

YuzuPulse bol vytvorený s cieľom priniesť inovatívne riešenia na podnietenie sociálnych inovácií v oblastiach, kde IT nástroje nie sú vždy široko prijímané, ako je sociálna ekonomika a vzdelávanie. Ďalším cieľom tímu je povzbudiť aktérov sociálnej inovácie, aby konali na medzinárodnej úrovni, počnúc Európou. Podporou aktérov sociálnej inovácie, aby prekročili svoje miestne a národné hranice, chceme prispieť k dosiahnutiu európskeho sna podporovaním výmeny odborných znalostí a riešení cez hranice.

Pravidelne spolupracujeme aj s miestnymi školami alebo regionálnym riaditeľstvom na poskytovaní ad-hoc školení pre učiteľov a vychovávateľov.

V súčasnosti vyvíjame našu prvú komerčnú videohru, ako aj ponuku školení o gamifikácii a projektovom manažmente.

Webstránka: www.yuzupulse.eu

Sociálne médiá: https://www.facebook.com/YuzuPulse

LogoPsyCom (Mons, Belgicko)

Logopsycom pôvodne vznikol ako špecializovaná spoločnosť zameraná na projekty pre podporu rozvoja zručností, odborného výcviku, revalidácie a inklúzie pre mladých ľudí, ktorí bojujú s postihnutím a poruchami učenia, najmä dyspraxiou, dysfáziou, dyslexiou atď.

Počas niekoľkých rokov podpory škôl, stredísk odborného vzdelávania a prípravy, vzdelávacích organizácií, mladých ľudí a ich rodičov sme vytvorili alebo využili alternatívne metódy a nástroje, digitálne aj nedigitálne, a zdokonaľovali sme naše odborné znalosti, aby sme sa stali centrom inovácií vo vzdelávaní a inklúzii naprieč širokou škálou projektov Erasmus+.

Počas týchto aktivít je naším záväzkom zabezpečiť dostupnosť a inkluzívnosť materiálov, ktoré vytvárame, a venovať pozornosť ich vplyvu na životné prostredie poskytovaním najmä digitálnych zdrojov. Jednou z hlavných tém, na ktoré sa zameriavame, je učenie založené na hrách, kde aktívne poskytujeme online hry v digitálnej a inkluzívnej forme.

Webstránka: www.logopsycom.com

Sociálne médiá: https://www.facebook.com/Logopsycom/

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť. (Kód projektu: 2023-3-SK02-KA210-YOU-000183253)